Back to top button
臺灣藝術教育網
:::

作品欣賞

字級設定:
小字級按鍵中字級按鍵大字級按鍵
Back按鍵
樂齋詩稿
放大按鍵

樂齋詩稿

作者 曾家麒
年代 2003-2004
領域 文學藝術
媒材 古典詩
作品出處 國立臺灣藝術教育館
資料來源 93年度教育部文藝創作獎得獎作品
榮譽紀錄 古典詩詞優選
創作理念 詩者,持也。持其法以陳其言,夫是之謂詩。法可變而不可無,故詩經以四言為主,而雜以長短之句;近體以八病為忌,而濟以拗救之法。或問曰:「近代白話詩體,其法維何?」曰:「必與散文別,此其法也。」詩有美惡,法無是非。今世別於前世者,事也,則新詩有代起之由;今人同於古人者,情也,故古體無必廢之理。古體雖有聲律之拘,而富聲韻之美。聲律之道,習而得之,拘則盡去;聲韻之義,擯而斥之,美則難求。信矣白話詩體之盛行久也,然各擇其體,各言其志可也,倘云必去古典詩體而後有詩,未必然也。

※請按滑鼠右鍵另存目標;若另存時出現亂碼無法存入時,再另取檔名存入!!

※下載全文電子檔時,請尊重智慧財產權※

請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔

 上一筆下一筆