Back to top button
臺灣藝術教育網
:::

作品欣賞

字級設定:
小字級按鍵中字級按鍵大字級按鍵
Back按鍵
媠是媠佇咱心內、風中e歌聲、海翁泅對迄爿邊、未暗淡e 油燈
放大按鍵

媠是媠佇咱心內、風中e歌聲、海翁泅對迄爿邊、未暗淡e 油燈

作者 廖榮春
年代 2005.04
領域 文學藝術
媒材 新詩
作品出處 國立臺灣藝術教育館
資料來源 94年度教育部文藝創作獎得獎作品
榮譽紀錄 新詩佳作
創作理念 文學e心靈是人類生命e形上學,若無心靈e形上世界,人類永遠只是一隻生物我爾爾。佇生命e形上學世界,價值觀著是太陽,美學著是月光。因為日頭e光明合月娘e月光,真善美e真理則會中佇人類e社會咧發揚光大。土地合母語是我文學創作e資糧。母土和母語是雙翼,失落一支著未飛chit。后土e聲音,悲、喜、怒、笑,我攏有聽著,我須要真爽快給吐露出來,用上自然e心聲「我e母語」來講來吟來唱,甚至含著目水、血,咧哭咧哮咧向 天公告訴。

※請按滑鼠右鍵另存目標;若另存時出現亂碼無法存入時,再另取檔名存入!!

※下載全文電子檔時,請尊重智慧財產權※

請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔

 上一筆下一筆