Back to top button
臺灣藝術教育網
:::

作品欣賞

字級設定:
小字級按鍵中字級按鍵大字級按鍵
Back按鍵
屠龍集
放大按鍵

屠龍集

作者 許舜傑
年代 2003
領域 文學藝術
媒材 古典詩
作品出處 國立臺灣藝術教育館
創作理念 莊周云:「朱泙漫學屠龍於支離益,殫千金之家,三年技成,而無所用其巧。」今之人視作詩等同屠龍,為之無用。然,為詩乃屠龍之技,此言無差矣,惟時人多不知其本義:屠,解也;龍,精神也;詩,志也。《說文》釋龍:「鱗蟲之長,能幽能明,能細能巨,能短能長;春分而登天,秋分而潛淵。」人之志亦龍,能幽明巨細,長短登潛,故「為詩」即「屠龍」。余實為初入門之朱泙漫,尚未屠得龍髓,然此「屠龍集」或高亢,或沉吟,皆深腑之龍吼。老韓列傳載孔子言:「鳥,吾知其能飛;魚,吾知其能遊;獸,吾知其能走。走者可以為網;飛者可以為矰。至於龍,吾不能知其乘風雲而上天。吾今日見老子,其猶龍邪!」仲尼如遇吉甫,亦將稱其善屠龍邪! 於高雄夢裡明明堂

※請按滑鼠右鍵另存目標;若另存時出現亂碼無法存入時,再另取檔名存入!!

※下載全文電子檔時,請尊重智慧財產權※

請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔

 上一筆下一筆