Back to top button
臺灣藝術教育網
:::

作品欣賞

字級設定:
小字級按鍵中字級按鍵大字級按鍵
Back按鍵
玉子誼詩稿
放大按鍵

玉子誼詩稿

作者 許永德
年代 2002
領域 文學藝術
媒材 古典詩
作品出處 國立臺灣藝術教育館
榮譽紀錄 九十一年度教育部文藝創作獎第一名
創作理念 吾之為詩,首重情字。以為人無情,則不能言物,句不能成詩,詩則不立;吾詩多感遇之作,或送別、贈友、寄懷之作,如:「別世源」、「庚辰歲感事」、「除夕」、「京華重送世源十二韻」、「題詩後」、「贈林柏君」;或遊賞、詠物之作,如:「意樓」、「遊圓明新園」、「山行」、「詠月」、「過無名氏墓」;或相思之作,如:「離思」、「對花感賦一絕」、「遣懷」、「無題」;亦有感時、哀風俗之嘆,「傷友」、「斷指兵」是也!餘十闋詞「浣溪紗」等,所言亦在此中!夫託言於物、寄思於風月、覽物傷景,一字一詠,皆繫寸心。發乎情者,一草一木,蟲鳴鳥啼,皆有可觀也!不矯情干詩,獨以自然之處見情,故多一己之見聞,一心之憂樂,非有洞庭之盛、黃山之奇也!獨以區區之心入詩耳!臨風對月,夜雨煮酒,偶然有得,此詩家之常,至若文人雲集,聯句而詠,即席賦詩,一唱三嘆,則非山野布衣之所宜也!吾詩雖不足稱品列卷,先鳴眾流,亦未嘗有愧於騷人風雅之旨也!

※請按滑鼠右鍵另存目標;若另存時出現亂碼無法存入時,再另取檔名存入!!

※下載全文電子檔時,請尊重智慧財產權※

請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔請於此處下載Acrobat Reader便於觀看PDF檔

 上一筆下一筆